top of page

HỌP TỔNG HỢP THƯỜNG NIÊN

(ĐHCĐ)

Đại hội thường niên (ĐHCĐ)

ĐHCĐ của chúng tôi sẽ xem xét các báo cáo Hoạt động, Giám đốc và Tài chính của năm và bầu thành viên mới vào Hội đồng quản trị. Các sửa đổi Hiến pháp có thể được trình bày để các thành viên xem xét. Mọi sửa đổi được đề xuất sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:

THÔNG BÁO HỌP

NGÀY

Chủ nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2021

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Vị trí: Thu phóng

Thời gian: 7:00 đến 9:00

ĐĂNG KÝ

NHỮNG THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ

THÔNG BÁO VỀ CÁC THÔNG BÁO

SỰ ĐỀ CỬ

MẪU

GIẤY CHẤP THUẬN

GIÁM ĐỐC

ROLES

XUNG ĐỘT KHAI BÁO LÃI SUẤT

SỰ ĐỀ CỬ

BÁO CÁO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Mẫu ủy quyền

bottom of page