top of page

THEO LUẬT

& TỔ CHỨC

Hiến pháp & Luật

Tải xuống tài liệu Hiến pháp và văn bản dưới luật EMSC tại đây

Các bác sĩ cho biết thêm:

(Đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 21 tháng 02 năm 2021)

bottom of page