top of page

BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc

chủ tịch

Thierry Cecilia

Phó Tổng Thống

Christian Secker

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Thư ký

Amber Belgrave

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Thủ quỹ

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Giám đốc, Cạnh tranh, Thanh niên & Cấp cao

Amal Chauhan

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Giám đốc, Phát triển Giải trí, Thanh niên & Người cao niên

Bỏ trống

Đạo diễn, Phát triển giải trí, Lễ hội

Daniel Mathew

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Giám đốc, Tiếp thị & Tài trợ

Kim Romany

bottom of page